Mathematics

「第十二屆香港小學及第八屆香港中學數學創意解難比賽」資料匯編

數學跨科專題研習-空氣污染

利用數學講述氣候變化的故事

巧匠樂器─探討聲音與發聲的原理

數學與生活(小學)

數學解難策略(小學)


數學神探001(小學)


資優教育 - 數學篇


小學數學資優生培育通訊


「第三屆及第四屆香港小學數學創意解難比賽」資料匯編


「第五屆香港小學及第一屆香港中學數學創意解難比賽」資料匯編


「第六屆香港小學及第二屆香港中學數學創意解難比賽」資料匯編


「第七屆香港小學及第三屆香港中學數學創意解難比賽」資料匯編


「第九屆香港小學及第五屆香港中學數學創意解難比賽」資料匯編


「第十屆香港小學及第六屆香港中學數學創意解難比賽」資料匯編


「第十一屆香港小學及第七屆香港中學數學創意解難比賽」資料匯編


剪摺拼的數學(中學)


數學遊戲-運用空間智能和邏輯智能解決問題(中學)


以『民生及經濟』為主題作數學跨科專題探究(中學)


空間與圖像(中學)

數學專題參考書目錄(小學)
top back